Katarzyna Serkiewicz | Oferta - Katarzyna Serkiewicz
Oferta

Oferta

Sprawdź ofertę mojej kancelarii

Prawo Cywilne

Dziedziną, w której Kancelaria się specjalizuje z pewnością jest szeroko pojęte prawo cywilne, w tym w szczególności prawo kontraktów, jak i prawo nieruchomości. Przygotowujemy umowy uwzględniające indywidualne potrzeby Klienta, jak i jednocześnie zabezpieczające jego interesy (listy intencyjne, porozumienia, umowy nazwane, umowy nienazwane, w tym w szczególności pod konkretne projekty inwestycyjne) oraz reprezentujemy Klienta na każdym etapie negocjacji. Oferujemy doradztwo w dziedzinie prawa nieruchomości, w tym w szczególności w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności (również służebności przesyłu), w sprawach o eksmisję, o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego. Reprezentujemy Klientów również w sprawach z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, nieważność testamentu).

Prawo Korporacyjne

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego. Przeprowadzamy proces założenia spółki – począwszy od wyboru optymalnej formy prawnej prowadzonego przez Klienta biznesu aż do uzyskania postanowienia Sądu rejestrowego o wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS. Spółkom już istniejącym doradzamy w zakresie bieżących spraw korporacyjnych. Zajmujemy się przygotowywaniem projektów zmian umów spółek, dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wspólników, jak również tworzeniem aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie organów spółek. Prowadzimy procesy łączenia i przekształcenia spółek. Oferujemy także obsługę spółek w ramach grup kapitałowych, w szczególności przy wykorzystaniu struktur zagranicznych. Posiadamy również doświadczenie w reprezentowaniu spółek w postępowaniach przed sądami gospodarczymi (w tym sądami rejestrowymi oraz ds. upadłości) w zakresie prawa korporacyjnego. Sporządzamy opinie prawne, memoranda i informacje prawne, w których Klient korporacyjny znajdzie odpowiedź na zaistniały w jego działalności problem.
Świadczymy usługi także na rzecz wspólników spółek prawa handlowego, w szczególności poprzez przygotowywanie projektów umów i porozumień (shareholders’ agreements) określających wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami.

Prawo Karne

Stoimy na stanowisku, iż solą zawodu adwokata jest obrona w sprawach karnych, stąd Kancelaria przywiązuje niezmiernie dużą wagę do postępowań karnych, pomagając Klientom będącym w roli oskarżonego i nie tylko. Domeną Kancelarii jest doradztwo jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego. Prowadzimy aktywną obronę Klienta w postępowaniu przygotowawczym, reprezentujemy również pokrzywdzonych jako pełnomocnik w postępowaniu przygotowawczym. Reprezentujemy i bronimy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji, sporządzamy apelacje, kasacje oraz wszelkie inne niezbędne pisma w sprawach karnych

Prawo Rodzinne

Mając na uwadze cywilnoprawny profil Kancelarii, nie sposób pominąć pomocy oferowanej przez Kancelarię w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. W tej dziedzinie, w większości przypadków mamy do czynienia z reprezentacją Klienta w procesie sądowym. Jednakże zawsze jeżeli to możliwe, dążymy do ugodowego załatwienia sprawy przy wykorzystaniu mediacji, poradnictwa czy terapii rodzinnej. Dopiero wówczas gdy te metody zawiodą albo gdy od początku nie ma woli polubownego rozstrzygnięcia sporu, pozostaje droga procesu cywilnego.
Kancelaria oferuje swoim Klientom zastępstwo procesowe w sprawach o rozwód i separację, o podział majątku wspólnego, w postępowaniach alimentacyjnych, dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem itp. Przygotowujemy projekty umów majątkowych małżeńskich (intercyz), wspieramy Klientów w sprawach dotyczących przysposobienia (adopcji), opieki i pieczy zastępczej, czy ustalenia lub zaprzeczenia pochodzenia dziecka.

Prawo Administracyjne

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej, jak również w postępowaniach o wydanie decyzji przez organy I instancji, w postępowaniach odwoławczych o wydanie decyzji przez organy II instancji, w tym także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi. Oferujemy również zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo Pracy

Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorstw w zakresie prawa pracy. Sporządzamy wszelkie dokumenty pracownicze (umowy o pracę, o zakazie konkurencji, stosowne oświadczenia, kontrakty menedżerskie, wypowiedzenia umów o pracę). Na zlecenie Klientów przygotowujemy wymagane prawem regulaminy pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Kancelaria zapewnia zastępstwo procesowe zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w postępowaniach przed Sądami Pracy.

Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem. Propozycja wynagrodzenia składana jest z uwzględnieniem stopnia zawiłości sprawy i związanego z tym przewidywanego nakładu pracy adwokata. Kancelaria prowadzi trzy główne systemy rozliczeń, które na życzenie Klienta mogą występować w formie mieszanej:

SYSTEM GODZINOWY

W tym prostym i najpopularniejszym systemie wynagradzania, ustalana jest stawka godzinowa, którą mnoży się przez liczbę poświęconych Klientowi godzin. Do faktury VAT zawsze dołączane jest zestawienie podjętych przez Kancelarię czynności oraz czasu ich trwania.

SYSTEM RYCZAŁTOWY

Jest to stałe – ustalone z góry – wynagrodzenie za zlecone zadanie. Tego typu wynagrodzenie najczęściej dotyczyć będzie:

A: bieżącej obsługi prawnej – ten system rozliczeń przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną z Klientem (wedle Jego potrzeb) liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu. Wskazany system oczywiście przewiduje korzystniejsze warunki finansowe dla Klienta aniżeli rozliczenie tej samej liczby godzin w systemie godzinowym;

B: prowadzenia sprawy sądowej lub postępowania przed organem administracji – w ramach wynagrodzenia za prowadzone postępowania ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego za prowadzenie sprawy w danej instancji plus odrębnie wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach, przy czym tak ustalone wynagrodzenie obejmuje również pisma procesowe przygotowywane w toku postępowania;

C: dochodzenia roszczeń pieniężnych – ten system rozliczeń dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy mają problemy z wyegzekwowaniem należnych im wierzytelności wynikających z wystawionych faktur VAT dotyczących bieżącej działalności gospodarczej.

SYSTEM SUCCESS FEE

Ten system rozliczenia może być zastosowany do pewnej kategorii postępowań sądowych, a polega on na tym, że ustalane jest z Klientem relatywnie niskie wynagrodzenie ryczałtowe za prowadzenie sprawy, a ciężar finansowania zastępstwa procesowego przeniesiony jest właśnie na dodatkowe „success fee”, które jednak będzie należało się adwokatowi tylko w przypadku pomyślnego wyniku sprawy.